இவர்தாம் பெரியார்

₹ 250

BUY NOW

periyar

ISBN: 978-93-87681-13-2

தந்தை பெரியார் 17.09.1897-ல் பிறந்துஇ 24.12.1973-ல் மறைந்தார். அவர் வாழ்ந்த காலம்இ இது குறித்து. பெரியாரைப்போல்
வாழ்ந்த பெரியார்!