இவன் கருப்பு சிவப்புக்காரன்

₹ 200

BUY NOW

ISBN : 978-93-876810-0-2

கனவுகளில் கோட்டை கட்டி, கற்பனையில் வாள் சுழற்றி வெந்ததை தின்று விதி வந்தால் சாவு – என்ற கனவு வாழ்க்கை கடந்து வாழும் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்காய் அல்லாமல், இந்த இனம் வாழ, என் இயக்கம் வாழ, என் இயக்கம் வாழ: எத்தனை எதிர்ப்பு எரிமலைகள் வந்தாலும் எதிர்த்து கழகம் காக்கும் கடைமட்ட தொண்டனாய் நான்.