மேடையில் பேசலாம் வாங்க!

₹ 200

BUY NOW

ISBN : 978-81-931514-2-6

மேடையில் பேசலாம் வாங்க! இந்த புத்தகம் அனுபவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பேச்சுக் கலையின் நுட்பங்களை அறிந்துக்கொள்ளும் வகையில் பல்வேறு சம்பவங்கள், நகைச்சுவை தணுக்குகள், இவைகளைக் கொண்டு சுவை குன்றாமல் எழுதப்பட்டுள்ளது.