என்னுள் நீ

womb-to-tomb

₹ 120.00

BUY NOW

உலகெங்கும் தேடியபின் ஓர்
உண்மையைத் தெரிந்துகொண்டேன்
“என்னுள் நீ” யென்று
– கவிஞர் ரோட்டரி பாஸ்கர்